Beleidsplannen en reglement - VDZ

Beleidsplannen en reglement

Beleidsplannen en reglement

Bij VDZ hebben we diverse beleidsplannen en reglementen om alles in goede banen te leiden:

Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026
Goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering op 14 mei 2019 (pdf):


Speerpuntenplan op 1 A4
Speerpuntenplan in het kort weergegeven via vier factsheets (pdf):


Uitwerking Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 
Presentaties en documenten van vervolgstappen (pdf):


VDZ Voetbal Academie


Commissie- en beleidplannen

Reglementen


Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van VDZ. Daarin nemen de leden samen alle belangrijke besluiten over beleid, reglementen en procedures. Het bestuur voert deze besluiten uit. De ALV vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar kijken we vooruit, naar het volgende seizoen en de toekomst. In het najaar kijken we terug naar het afgelopen seizoen en hoe dat sportief en financieel is verlopen is. De ALV neemt met meerderheid van stemmen besluiten die door het bestuur uitgevoerd (moeten) worden. Denk aan besluiten over de koers van de vereniging, waar we ons geld aan willen uitgeven, of vrijwilligers meer diensten moeten draaien, of de contributie verhoogd moet worden en hoe we alles samen het beste kunnen organiseren. Ook legt het bestuur op beide ALV’s verantwoording af aan de aanwezige leden over het gevoerde beleid. Alle leden en kaderleden van 18 jaar en ouder zijn welkom op de ALV om mee te praten over het beleid van VDZ en hebben stemrecht. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom, maar hebben formeel geen stemrecht.

Statuten en huishoudelijk reglement

De verenigingsstatuten kunnen beschouwd worden als de 'grondwet' van VDZ. Het huishoudelijk reglement bevat een aantal structurele afspraken waarmee de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging geregeld wordt. Het beschrijft ondermeer procedures over het lidmaatschap, aanneming van leden, rechten en plichten van leden, taken en verkiezing van bestuursleden en het benoemen van commissies.

Gedragscode en tuchtreglement

De afspraken over gedrag beschrijven de normen en waarden van de vereniging. Het geeft aan hoe wij als VDZ graag zien dat leden, ouders en belangstellenden zich gedragen in en rondom de velden, zowel naar elkaar als naar tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers. Als bijlage staat er de verklaring gedragscode, die het bestuur aan kaderleden kan vragen. Het tuchtreglement beschrijft hoe omgegaan wordt met wangedrag binnen de club.

Toelatingsbeleid en contributiebeleid

Om de instroom van leden in goede banen te leiden is er een toelatingsbeleid opgesteld. Dit toegangsbeleid beschrijft aan welke voorwaarden nieuwe (kandidaat) leden én VDZ moeten voldoen om toegelaten te kunnen worden tot VDZ. In het contributiebeleid staat beschreven hoe omgegaan wordt met de contributie-inning.

Wet- en regelgeving

VDZ heeft verder te maken met wet- en regelgeving voor o.a. arbeidsdienstverband (WAB), werkomstandigheden (ARBO), privacy (AVG), verklaring omtrent gedrag (VOG) en hygiene en voedselveiligheid (HCAPP).

Beleidsspeerpunten

VDZ kent een aantal beleidsspeerpunten. Onderwerpen waar extra aandacht aan wordt geschonken. 

1. Gezonde sportomgeving (gezonde kantine, alcoholbeleid, rookvrij)

VDZ wil een gezonde sportomgeving bieden. We streven naar een 'gezonde kantine' met meer gezonde(re) producten. Verder zijn we 'rookvrij'. Dat betekent dat in en rondom de club (en verder het gehele sportpark) niet gerookt mag worden. Ook hebben we regels voor verantwoord alcoholgebruik en stimuleren we de consumptie van alcoholvrij drank.

2. Duurzame vereniging

VDZ was in 2016 de eerste stroomneutrale voetbalvereniging van Gelderland. Door het plaatsen van 200 zonnepanelen op de kantine en kleedkamers van de club en het vervangen van alle binnen- en veldverlichting door led-verlichting. Door zelf zonnestroom op te wekken en zuinige verlichting te gebruiken, bespaart VDZ fors op grijze stroom en de uitstoot van CO2.

3. Betrokken vrijwilligers

VDZ kent een vrijwilligersregeling. Die regeling houdt in dat alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden t/m 14 jaar verplicht zijn om 4 x 3 uur (in totaal twaalf uur) per seizoen verenigingswerk te verrichten.

4. Betrokken kaderleden

Naast leden en vrijwilligers kent VDZ ook kaderleden. Een kaderlid vervult bij bij VDZ een ‘officiële’ verenigingsfunctie. Denk aan trainer, leider/coach, clubscheidsrechter, grensrechter of commissielid. Kaderleden worden bij VDZ en KNVB als 'lid’ van VDZ geregistreerd. Als kaderlid ben je welkom bij alle verenigingsactiviteiten en heb je stemrecht in de Algemene ledenvergadering (ALV). Kaderleden moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

5. Veilige sportomgeving  / Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

VDZ heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Deze vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt voor (jeugd)leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die binnen VDZ te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook. Je vindt hier meer informatie over de vertrouwenscontactperoon (VCP).

Vragen?

Heb je vragen over deze plannen of reglementen, neem dan contact op met het Bestuurslid Algemene zaken die vermeld staat bij Contactpersonen.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!